Фондация “Програмен и аналитичен център по европейско право” (ПАЦЕП) е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел през 2000 г. Фондацията извършва дейност в обществена полза и е регистрирана в Централния регистър. Мисията на Фондация “Програмен и аналитичен център по европейско право” е да подкрепя усилията на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз посредством хармонизиране на българското законодателство с достиженията на общностностно право. За реализацията на тази задача Фондация ПАЦЕП работи в три направления:


АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ

Аналитичният компонент е основен акцент в дейността на Фондация ПАЦЕП. Той се реализира посредством предоставянето на експертна помощ при изработването на законопроекти, изготвени от министерства, отделни народни представители и парламентарни комисии. Тази експертна помощ фокусира преимуществено върху изследване на законодателството и практиките на страните членки на ЕС чрез сравнителноправни проучвания и анализи. На базата на разглеждане на чуждите правни системи в различни сфери на правоприлагане националните законодателни приоритети изпъкват по-отчетливо и релефно, като същевременно се утвърждават стандарти за сравнение, с които се оценяват качествата на различните модели. Уникалността на сравнителноправния подход се крие в липсата на проучвания от този тип не само в контекста на интеграционния процес, но и изобщо при разработването на правни проблеми. Този подход е методологично разработен от експертен екип на ПАЦЕП, включващ университетски преподаватели, правни консултанти и юристи, работещи в сферата на вътрешното и международното право.ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Фондация ПАЦЕП предоставя консултантски услуги на различни държавни институции и неправителствени организации по въпроси, свързани с хармонизацията на българското право. Основните сфери на консултативно съдействие са право на ЕС, евроинтеграция и регионално сътрудничество, дружествено и потребителско право.ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

The Фондация ПАЦЕП се ангажира с изпълнението на проекти, които допринасят за фокусирането на обществения дебат върху конкретни теми, законопроекти или отделни въпроси от значение за европейската интеграция. За тази цел ПАЦЕП организира конференции, семинари и публични дебати, свързани със законодателния процес.

Информационен портал за неправителствените организации (НПО) в БългарияНие работим със софтуер, дарен от Майкрософт чрез дарителска програма на фондация Работилница за граждански инициативи и ТехСуп Глобал